tennguoidepnhat.net
Nguyễn Ái Quốc và con đường đi đến thắng lợi của Đảng
Nguyễn Ái Quốc, ra nước ngoài chỉ với hai bàn tay trắng cùng tinh thần yêu nước, thương dân và với một trí tuệ thiên tài, một nghị lực phi thường, một ý chí quyết tâm tìm ra con đường cứu nước, cứu…