tennguoidepnhat.net
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình
Nếu tính từ tác phẩm “Đường Kách mệnh” viết năm 1927, lần đầu tiên Hồ Chí Minh bàn về vấn đề tự phê bình và phê bình của người cách mạng cho đến tác phẩm cuối cùng là “Di chúc”, Người đã công bố kh…