tennguoidepnhat.net
Đạo đức Hồ Chí Minh – Một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động
1. Quan niệm về đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một người cộng sản mẫu mực, kiên định trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu n…