tennguoidepnhat.net
Lúa và cỏ dại
Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù… Gần một tháng học tập, các cô, các…