tennguoidepnhat.net
“Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” một áng hùng văn của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, sáu mươi năm đã trôi qua. Cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc đã kết thúc được 30 năm. Đất nước ta đã sạch bóng quân …