tennguoidepnhat.net
Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phải thật lòng thương yêu đồng bào TTCT – Khi mới giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn dân tham gia diệt giặc đói. Hũ gạo tình thương (hũ gạo cứ…