tennguoidepnhat.net
Đường Kách mệnh – ngọn đuốc soi đường của cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 85 năm tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1927-2012) (TCTG) – Trong cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã soạn thảo nhiều văn kiện lịch sử quan trọng, nhưng có thể khẳng địn…