tennguoidepnhat.net
Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh dự và trách nhiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Người tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, ch…