tennguoidepnhat.net
Những bài nói, bài viết của Bác Hồ dành cho thương binh, liệt sỹ
Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước của nhân dân ta có biết bao nhiêu chiến sỹ cộng sản, quần chúng cách mạng, yêu nước đã ngã xuống hy sinh nơi chi…