tennguoidepnhat.net
Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh về một bản Hiến pháp dân chủ
Trong kho tàng lý luận đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới, thì tư tưởng lập hiến của Người là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước ta v…