tennguoidepnhat.net
Những câu chuyện kể về Bác Hồ – Kỳ 2
11. BÁC HỒ TRONG LÒNG ĐỒNG BÀO TÂY BẮC Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Bác Hồ đã dành thời gian lên thăm nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Ngày 7-5-1959, đồng bào các dân tộc Tây Bắc…