tennguoidepnhat.net
Chương II (Phần 2): Đơn vị đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt
Cuối năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn mới – giai đoạn đánh gẫy xương sống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ. Sau khi Bác …