tennguoidepnhat.net
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Gần đến ngày bầu cử, tại Hà Nội – là nơi Bác Hồ ra ứng cử – có 118 Chủ tịch …