tennguoidepnhat.net
Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hơn bốn năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu …