tennguoidepnhat.net
3-2-1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập Đứng trước các nhu cầu cấp bách phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất của giai cấp công nhân, căn cứ vào Chỉ thị của Quố…