teluguislam.net
ఆఖరి తషహ్హుద్ తరువాత దుఅ
దరూద్ షరీఫ్ తరువాత ఈదుఆ చదవాలి – “అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊదుబిక మిన్ అదాబి జహన్నమ వ అదాబిల్ ఖబ్ రి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మహ్యా వల్ మమాతి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మసీహిద్దజ్జాల్” -ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు వేడుతున…