tehroongard.com
در شمس العماره یا در هیئت وزرا و داستان آن – طهرونگرد
هیئت وزرا غالبا در عمارت بادگیر تشکیل می شد که اعضای آن نیز از این در یعنی در شمس العماره که در به نسبه بزرگی بود رفت و آمد میکردند و به در هیئت وزرا .......