tehroongard.com
شب های تهران نشست هفتم – طهرونگرد
سلسله برنامه های شب های تهران با هدف بررسی هویت فراموش شده شهر، راه خود را از اوایل سال ۹۷ شروع نموده است. رویکرد این برنامه معرفی و حراست از تمام زیبایی ...