tatkin.wordpress.com
Topcashback提取現金轉到PayPal
以前去旅行用過TOPCASHBACK.CN訂過機票酒店,今日已經有回贈,可以提取現金,記錄一下。 由旅行到現在時間已經有成2-3個月,但有回贈總好過無。 我就轉返入去PAYPAL,等遲啲有機會用返出去。以前試過用黎係網上買小米既野。 7蚊唔到既美金相等於港紙50蚊到。仲有5.42遲啲收埋。 其實我有中國版同全美版,2個都差不多,但原來個推薦回贈係中國版多啲。 今時今日香港人一放假就會向外面出…