tamil.yourstory.com
பள்ளி கல்விக்கான கடனுதவி வழங்கும் சென்னை 'ஷிக்க்ஷா' நிறுவனம்!
இந்தியாவிலயே முதல் முறையாக பள்ளி மாணவர்களுக்கான கடனுதவி திட்டம் இது!