tailieutrungy.wordpress.com
Bàn về chứng của Thái Dương (Thương Hàn Luận)
太阳之为病,脉浮,头颈强痛而恶寒 Điều này là đề cương chung của bệnh lý Thái Dương, cũng là tổng quát bệnh lý ở biểu. “Bệnh của Thái Dương (Thái Dương chi vị bệnh)”, ngay từ cách đặt vấn đề đã phản ánh phương phá…