tailieutrungy.wordpress.com
“Tiểu kiến trung thang” trong điều 102 có ý nghĩa biện chứng như thế nào?
Thương hàn 2,3 ngày mà điều trị không đúng thì thấy xuất hiện tâm quý mà phiền, cho thấy rằng bình thường vốn đã lý hư, không chịu được tà quấy nhiễu. Trung tiêu hấp thụ khí tinh chọn thủy chấp, hó…