tailieutrungy.wordpress.com
Nguyên tắc STRICTA về báo cáo nghiên cứu Châm cứu trên lâm sàng
Danh sách STRICTA mới là một phần chính thức của CONSORT, bao gồm 6 mục lớn và 17 mục nhỏ. Đây là những yêu cầu đặt ra đối với báo cáo bao gồm lý do tiến hành phương pháp Châm cứu, chi tiết về quá …