tailieutrungy.wordpress.com
LÝ LUẬN TIÊU BẢN
Lý luận tiêu bản được biết sớm nhất bắt đầu từ “Linh khu – Vệ khí biện”. “Tiêu” “Thuyết văn” giải thích là “mộc diểu mạt dã”[1], “Đoạn chú” giải thích là “diểu, tiểu dã, mộc tế chi chi vị diểu[2]”.…