tafj.org
“Remembering thy Creator, in the days of thy youth”
“Remembering thy Creator, in the days of thy youth” ( “Pag- alaala sa ‘yong Manlalalang, sa mga araw ng Iyong kabataan” ) Main Passage Reference: Ecclesiastes 12:1 ( 1. Remember now thy Creator in …