tafakkor.wordpress.com
بدنام کردن مردم ایران…  
بدنام کردن مردم ایران… با شعر های به ظاهر دلسوزانه .. شعری در مدیا ها به گردش در آمده است که ایرانی را مقصر و گناهکار وضع امروز ایران می نامد. «یگانه دشمن ایران ِ امروز است ، ایرانی». این …