tafakkor.wordpress.com
ما صاحب مملکت خودمان نیستیم
آیا مردم می توانند مانع این خرج ها بشوند؟ آیا مردم ایران می توانند مانع شوند که پول مردم ایران در یمن و سوریه و لبنان و سودان و… خرج نشود،‌ بلکه برای بهبود وضع مردم خوزستان و سیستان و بلو…