tafakkor.wordpress.com
ویزای امریکا برای ایرانی ها
وکیل ایرانی اجازه نیافت به مراسم خاکسپاری پسرش در آمریکا برود. چون در ایران بدنیا آمده بود، چون بدستور ترامپ بایستی برای ایرانی ها، یکی از هفت کشور، اشکال تراشی کنند. در حالی که برای عربستان که …