tafakkor.wordpress.com
ما… چه کسی هست؟
ما به عنوان مردم، به قول آیت الله های حکومت، که حقی نداریم و اجازه انتخاب نداریم. پس، این ما… کی هست که این طور عصبی و ستیزه جویانه نمی خواهد تسلیم شود؟‌ تسلیم چه چیزی می خواهید نشوید؟…