tafakkor.wordpress.com
شوق دیدار
قلب ام از شوق ِ دیدار تو، بی تاب می تپد صدای گام هایم به سوی تو، همراهی ام می کنند و ندا می دهند مانند جَرَس ز ِ کاروان که راه پیموده می شود و دیدار نزدیک است…