tafakkor.wordpress.com
تاریخ پوزلی
تاریخ پوزلی جهانی که ما می شناسیم .. شلوغی و تظاهرات در چندین ماه گذشته در فرانسه جریان دارد و با آتش زدن های خیابانی همراه است، به نظر می رسد با مقایسه ای از گذشته ها در جاهای مختلف، نتیجه ای ست ی…