tafakkor.wordpress.com
دولت ایران! به شما چه فلسطین؟
دولت ایران! به شما چه فلسطین؟ .. آقا! عنوان شما رئیس جمهور کجا هست؟ رئیس جمهور ایران، آقا! لقب شما وزیر خارجه کجا هست؟ وزیر خارجه ی ایران، خانم ها و آقایان! شما نماینده ی مجلس برای کدام مردم و کدام…