tafakkor.wordpress.com
در دیاری که پُر از دیوار است…
در دیاری که پُر از دیوار است… .. «سهراب سپهری می گوید:‌ گاه گاهی که دلم میگیرد به خودم میگویم: در دیاری که پُر از دیوار است، به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟» .. .. ..…