tafakkor.wordpress.com
آبادانی بجای خرابی
آن چه باید انجام شود،‌ کم تر کردن جمعیت کره زمین از راه صلح آمیز و زیاد کردن محصول های کشاورزی و خوراکی و دامی در همه جا هست. . روش های کم کردن جمعیت، با هماهنگی کشور ها می تواند به سرعت …