tafakkor.wordpress.com
بشو خوش دل، بزن لبخند
… جهان چون بگذرد با دل خوشی، با خنده و شاد رها کن پس بدی ها را، که در راه تو افتاد بدی ها، گر که در خاطر تو را، در یاد باشد چو باری خسته زا، بد بو، تو را همراه باشد بشو خوش دل، بزن لبخند،…