tafakkor.wordpress.com
ازدواج کشیش های کاتولیک را آزاد کنید ۳
… ما همه می دانیم که هیچ کشیشی مانند مسیح مقدس نیست. و هیچ کشیشی مانند مسیح پاک سرشت و مقاوم در مقابل هوس نیست. پس نمی توان از کشیش ها، ایمانی، هم چون ایمان مسیح را، انتظار داشت. پس کشیش…