tafakkor.wordpress.com
آیا می شود از خدا شکایت کرد؟
… با این امیدی که مردم ضعیف به جزای ظالم و ستم کار از سوی خدا داشتند، آن ستم کاران به ظلم خود ادامه دادند و هر کاری که خواستند کردند، و ستم دیده ها هم در خلوت از خدای توانا و قادر خواستند ک…