tafakkor.wordpress.com
اگر همین حالا آخرش باشد چی؟
اصلا فکر می کنم که این ده بار آخری که این خوراکی را خوردم، قبل از آن بایستی مرده باشم و این ده بار آخری، فرصتی بود که به من داده بودند که برای آخرین بار، نه که دوبار، بلکه ده بار دیگر از هر کدام …