tafakkor.wordpress.com
​​درود بر مردم سر فراز ایران
این نوشته از آن نوشته هائی است که مانند تیری غمگین ساز، دلی بی هم آواز، را شکاف میدهد. در فضای بی سرانجامی و هوای بی چاره گی، یعنی نداشتن چاره ای برای جلوگیری از آن، آدمی را هاج و واج با شانه…