tafakkor.wordpress.com
روز مادر
مادر … خدمتی بی مزد و منت می کند، فرزند را با گُلی، یا جمله ای، پس حرمت اش را، پاس دار…