tafakkor.wordpress.com
حق وتو، ۴
کشتار مردم سوریه را چه می توان نامید؟ … آیا عدالت و انسانیت در این جهان… در کجای کار قرار دارد؟