tafakkor.wordpress.com
زنده ‌گی جاری ست، با آن چه از زنده ‌گی باقی ست…
زنده ‌گی جاری ست، با آن چه از زنده ‌گی باقی ست… .. این جمله را با دیدن عکس بانوئی که فرش خانه شان را با جارو دستی تمیز می کرد، نوشتم. دیدم جمله ای زیباست و همه جانبه و درحالی که ساده است، بسی…