tafakkor.wordpress.com
جان شیرین را فدا کردن، چه شیرین است، فدا بر آن که شیرین است
جان شیرین را فدا کردن، چه شیرین است، فدا بر آن که شیرین است