tafakkor.wordpress.com
می توان،۲
می توان بر رفع دل تنگی، کمی آهنگ زد زیر لب با یک ترانه، یک سرود دل نشین بر بسی رویای شیرین، باز دوباره چنگ زد