tafakkor.wordpress.com
شرایط مناسب، امکان رشد
شرایط مناسب، امکان رشد… یعنی بایستی محیط رشد و پرورش را برای جامعه آماده کرد تا استعداد ها بتوانند شکوفا شوند. آماده کردن ِ محیط و امکانات رشد است که می تواند جامعه را برای نوسازی و پیشرف…