tafakkor.wordpress.com
رای زنان نصف رای مردان، ۲
رای زنان نصف رای مردان، ۲ .. تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، بایستی زوج باشد، که بتوانند تعداد رای آن ها را نصف کنند تا هم ارزش و برابر با رای مردان نماینده باشد. زیرا دیه زنان نصف دیه مرد…