tafakkor.wordpress.com
رای زنان نصف رای مردان
بر اساس قانون اسلامی که همه جا حقوق یک زن را و رای یک زن را و دیه یک زن را و شهادت یک زن را نصف مرد حساب می کنند، پس رای زنان هم، نصف رای مردان است… پس بایستی تعداد رای زنان را نصف کنند و …