tafakkor.wordpress.com
لغو قرارداد محیط زیست اوباما
چرا بایستی رئیس جمهور قوی ترین کشور دنیا، نه یک بار، بلکه چند بار، حرفی بزند که مجبور باشد که حرفش را پس بگیرد.…