tafakkor.wordpress.com
جبران کم آبی ۲
جبران کم آبی ۲ .. پمپ کردن ِ آب ِ دریا ها، به جا های کم آب و خشک، ارزان ترین و عملی ترین راه است برای: – جلوگیری از توفان های شن و ریز گرد‌ها. – ریزش ناگهانی و فرو رفت…