tafakkor.wordpress.com
جبران کم آبی
جبران کم آبی .. پروفسور کردوانی در نهم آبان در سخنرانی در جلسه شورای حفاظت آب استان البرز، وضعیت آب در ایران را بسیار وخیم ارزیابی کرد و گفت ایران دیگر آبی ندارد. استاد کردوانی بزرگوار، از آن چه شد…